Zorgnetwerk

In het Zorgnetwerk werken verschillende organisaties integraal met elkaar samen. Ons doel is om de weerbaarheid - en daarmee zelfredzaamheid - van kwetsbare Arnhemse Burgers te versterken. Wij richten ons vooral op mensen met een (vermoedelijk) licht verstandelijke beperking (LVB) en/of een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Dit omdat zij een verhoogd risico hebben om slachtoffer te worden van (seksuele) uitbuiting en mensenhandel.

Signalering en preventie

Bestaat een vermoeden van (seksuele) uitbuiting van iemand met LVB/ASS? Dan is het belangrijk om de leefwereld van deze persoon te kennen en om in de communicatie en ondersteuning rekening te houden met iemands cognitieve vaardigheden en sociaal emotionele functioneren. Kwetsbare burgers zijn doorgaans sneller slachtoffer van uitbuiting of mensenhandel, dus is het van belang om signalen te herkennen en te bespreken.

 

Het Zorgnetwerk zet zich in voor:

  • deskundigheidsbevordering van professionals door middel van trainingen, workshops en voorlichting
  • consultatie
  • preventieve voorlichting voor jongeren
  • toeleiding naar passend hulpaanbod

Samenwerkingspartners binnen het Zorgnetwerk

Moviera (aanpak huiselijk geweld), MEE Gelderse Poort, Driestroom/Driekracht, Pluryn en Humanitas DMH vormen samen het Zorgnetwerk. Moviera en Veilig Thuis zijn experts op het gebied van veiligheid. De andere netwerkpartners zijn jarenlang actief in de ondersteuning van en hulpverlening aan mensen met een LVB en ASS. Zij zetten hun kennis in voor een beter welzijn van deze doelgroep. Ook bieden ze ondersteuning aan mensen in het werkveld. 

Signalen van uitbuiting

Er zijn verschillende signalen die wijzen op mogelijke (seksuele) uitbuiting en/of mensenhandel. Op de website www.wegwijzermensenhandel.nl/signaleren staat een overzicht van kenmerken die slachtoffers kunnen vertonen.

Een praktijkvoorbeeld

Een huisarts belt met Veilig Thuis, nadat een patiënt haar zorgen heeft geuit over het gedrag van haar dochter. Deze draagt ineens veel nieuwe kleding en wordt wel erg vaak gebeld. Vrienden zijn niet meer dezelfde als vroeger. Buren hebben haar bij verschillende auto's in zien stappen. Ook geeft het meisje aan dat iemand anders alles voor haar betaalt. De moeder verliest de grip op haar dochter. Ze is ernstig bezorgd over de veiligheid van het meisje, omdat deze een licht verstandelijke beperking heeft. Na de melding van de huisarts belt Veilig Thuis het Zorgnetwerk om een consultvraag voor te leggen.

In een dergelijk geval kan het Zorgnetwerk:

  • advies en informatie geven
  • consultatief in gesprek gaan met huisarts en ouders
  • verwijzen binnen de keten Mensenhandel
  • een traject uitzetten